Zakonodaja

Zakonodaja na področju športa

 

V Sloveniji so temeljni pravni akti, ki veljajo na področju športa Zakon o športu (ZSpo), Nacionalni program športa v R Sloveniji in Zakon o društvih. Prvi je sestavljen iz 15 poglavij (splošne določbe, nacionalni program športa, letni program športa, strokovni svet, športni objekti, javni zavod za šport, strokovni delavec v športu, zasebno delo v športu, športniki in vrhunski športniki, zdravstveno varstvo športnikov, športne prireditve, inšpekcija v športu, informatika v športu, kazenske določbe in prehodne in končne določbe). Ta ureja predvsem uresničevanje javnega interesa v športu, status javnih športnih objektov, položaj strokovnih delavcev in športnikov, športne prireditve, itn .

Nacionalni program športa določa zlasti izhodišča in usmeritve športa, upravljanje športa, razvojne in strokovne naloge v športu in tako naprej. Pravkar je v pripravi in usklajevanju Nacionalni program športa za prihajajoče desetletno obdobje (2010-2020). Prav tako je tu zajeta športna vzgoja, rekreacija, vrhunski šport in šport invalidov. Nacionalni program vsebuje tiste programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih financ.

Zakon o društvih (ZDru-1) govori o pogojih ustanovitve društva, upravljanju, financiranju in prenehanju društva. V poštev tako pridejo tudi drugi zakoni, na primer v primeru odškodninske odgovornosti Obligacijski zakonik, krivdne odgovornosti Kazenski zakonik, za športnike s statusom poklicnega športnika Zakon o delovnih razmerjih in tako naprej.

Ob tem področje športa urejajo tudi številni drugi podzakonski akti (Pravilnik o podelitvi statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa, Pravilnik o vodenju razvida zasebnih športnih delavcev, Pravilnik o vodenju razvida poklicnih športnikov, Pravilnik o vodenju športnih objektov, Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, itn .) ter pravila posameznih panožnih zvez.

In če na koncu omenimo še zakonodajo na področju športa znotraj Evropske unije. Temeljni dokument je Bela knjiga o športu in pa omembe vredna Evropska listina o športu, ki je služila kot osnova za nastanek temeljnega dokumenta na področju športa v EU, leta 2007. V "beli knjigi" je poudarjena vloga, ki jo ima šport v družbi, njegova gospodarska razsežnost in organizacija športa v Evropi ter spremljanje ukrepov, ki bodo sledili po tej pobudi. Konkretni predlogi za nadaljnje ukrepanje EU so zbrani v akcijskem načrtu „Pierre de Coubertin “, ki vsebuje ukrepe, ki naj bi jih Komisija izvedla ali podprla. Delovni dokument služb Komisije vsebuje podlago in ozadje za predloge, vključno s prilogami o športu in pravili EU o konkurenci, športu in svoboščinah notranjega trga ter posvetovanjih z zainteresiranimi stranmi.

 

Nacionalne panožne športne zveze