Novice

< nazaj

Zakaj je sindikat pomemben?

Datum: 23.8.2018
Osnovni cilji delovanja sindikata so predvsem, da z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago, uveljavlja in varuje skupne interese svojih članov, se zavzema za reševanje vseh sporov v športu med športniki in športnimi društvi ali športnimi zvezami, rešuje probleme, ki zadevajo člane sindikata in išče ustrezne rešitve ter zastopa svoje člane v primeru sporov, vzpodbuja solidarnost med člani sindikata ter krepi skupno sindikalno zavest, se zavzema za spoštovanje moralnih in pravnih norm vseh udeležencev v športu in nenazadnje, da kot krovni sindikat športnikov v Sloveniji združuje vse športne sindikate v skupnem prizadevanju za boljši pravni in socialni položaj športnikov.

Sindikat športnikov Slovenije kot edini reprezentativni sindikat v Republiki Sloveniji v okviru svojega delovanja opravlja širok nabor dejavnosti. Ima pravico sklepati splošno kolektivno pogodbo s športnimi društvi (klubi) oziroma njihovimi združenji ter nadzorovati njeno izvajanje, soodločati v organih športnih zvez o vseh pomembnih vprašanjih, ki zadevajo člane sindikata, posredovati ali aktivno sodelovati v sporih iz pogodbenih ali drugih razmerij, ki jih imajo člani sindikata s športnim društvom (klubom) ali športnimi zvezami, nuditi članom pomoč pravne ali druge narave, informirati člane o dejavnostih sindikata in jih obveščati o osta-lih aktivnostih, zagotoviti gospodarno ravnanje s svojim premoženjem ter usta-navljati in voditi institucije socialne narave.

Osnovne naloge Sindikata športnikov Slovenije so zavzemanje za ustanovitev neodvisne arbitraže v športu, v kateri morajo biti v enaki meri zastopani tudi interesi športnikov; zavzemanje za spremembe Zakona o športu in ostalih športnih aktov v smeri izboljšanja delovno-pravnega položaja športnikov; načrtovanje in uvedba posebnega premostitvenega zavarovanja za športnike po zgledu držav EU; zavzemanje za ustanovitev t. i. Garancijskih skladov v športu za pomoč športnikom v finančnih težavah; zavzemanje za izboljšanje statusa športnikov na področju zdravstvenega varstva, zavarovanja in storitev; zavzemanje za uvedbo športnikom prilagojenih izobraževalnih programov na srednje in visokošolski ravni–izobraževanje na daljavo.

Prednosti, ki jih prinaša članstvo v sindikatu so zastopanje interesov športnikov v Sloveniji, pravna pomoč v razmerjih športnika s športnimi društvi in športnimi zvezami, pravno zastopanje v primeru sporov, davčno svetovanje, udeležba na tematskih seminarjih, povezanih s športom
(prehrana športnika, doping, statusne pravice športnikov, finančno in davčno poslovanje, administracija v športu, itn.), možnost vpisa na visokošolski študij, program športni menedžment na UNC Denmark ter dodatne ugodnosti v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikata športnikov Slovenije.

Sindikat športnikov Slovenije je samostojna, neodvisna in za nedoločen čas ustanovljena organizacija, v katero se prostovoljno vključujejo športniki, ki so registrirani pri športnih društvih (klubih) v Republiki Sloveniji in športniki, ki so državljani Slovenije, registrirani pri športnih društvih (klubih) izven Republike Slovenije.


 

Ostale novice

Sorodne novice

Nacionalne panožne športne zveze